Privacyverklaring & disclaimer

DIT is wonen is een concept van de ondernemingen van Giesbers Groep Ontwikkelen en
Bouwen.

Contactgegevens:

www.giesbersgroep.nl – Tubantiasingel 63, 7514 AB Enschede - tel: 088 - 100 9595 De afdeling administratie van Giesbers Groep Ontwikkelen en Bouwen is Functionaris
Gegevensbescherming van Giesbers Groep. Zij zijn te bereiken via info@giesbersgroep.nl.

Privacybeleid Giesbers

Zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens is voor Giesbers vanzelfsprekend, ook in onze hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Vertrouwelijkheid en geheimhouding maken immers altijd al onderdeel uit van onze gedragsregels.

Gegevens die wij verwerken

Om uw surfgedrag te kunnen analyseren en de website te optimaliseren, plaatsen wij cookies om in Google Analytics gegevens over uw activiteiten op onze website te verzamelen. Hierbij worden ook gegevens verzameld over uw internetbrowser en apparaat type. Verdere persoonsgegevens die zouden kunnen leiden tot identificering van de bezoeker, in het bijzonder IP-adressen, worden geanonimiseerd. U kunt deze cookies blokkeren door zelf de instellingen van uw webbrowser aan te passen.

Door ons verzamelde gegevens

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. De persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt middels e-mail of die wij uit (openbare) registers (zoals het handelsregister of het kadaster) hebben verkregen, worden niet gedeeld met derden, tenzij dit voor de uitvoering van ons werk noodzakelijk is of tenzij wij wettelijk verplicht zijn om die gegevens te verstrekken.

Beveiliging

Wij hebben maatregelen genomen om uw gegevens en uw persoonsgegevens te beveiligen, zowel in technische als in organisatorische zin. Hebt u daar vragen over, of hebt u de indruk dat er sprake is van misbruik van uw gegevens, dan verzoeken wij u dringend contact met ons op te nemen via info@giesbersgroep.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Giesbers Groep Ontwikkelen en Bouwen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@giesbersgroep.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. GiesbersGroep wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websites

Deze verklaring is ook van toepassing op de andere (project)websites van Giesbers en/of haar dochterondernemingen.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Giesbers en haar dochterondernemingen. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Giesbers of een van haar dochterondernemingen. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor
uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Giesbers Groep Ontwikkelen en Bouwen BV.